หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ห้องเรียนครูลูกเต่า www.tapabnum.com

บทเรียนออนไลน์ ประกอบการสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง21101 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มีทั้งหมด 3 หน่วยการเรียนรู้ ในที่นี้ผู้พัฒนาบทเรียนได้สร้างเป็นบทเรียนออนไลน์ ทั้งสิ้น 3 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3