3.1 คอมพิวเตอร์

3.1 คอมพิวเตอร์

3.1.1 คอมพิวเตอร์คืออะไร

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง (program) ซึ่งเก็บอยู่ในหน่วยความจำ (memory) สามารถรับข้อมูลเข้า (input)จากภายนอก นำมาประมวลผล (process)ตามลำดับขั้นตอนที่ได้เตรียมไว้แล้ว และส่งผลลัพธ์(output)ออกไปให้กับผู้ใช้ หรือสามารถเก็บผลลัพธ์ไว้ใช้ต่อไปได้

ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

3.1.2 ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์

1) ทำงานได้รวดเร็ว

เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้าจึงสามารถทำงานได้หลายล้านคำสั่งต่อวินาที ส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

2) มีความน่าเชื่อถือ

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง การทำงานจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมทุกครั้ง เช่น ถ้าให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลเข้าชุดเดียวกัน ย่อมจะได้ผลลัพธ์เช่นเดิมทุกครั้ง

3) เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก

คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลอยู่ภายในได้เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของหน่วยความจำ เพื่อให้ทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ และทั้งในส่วนของอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำแบบแฟลชและแผ่นซีดี เพื่อให้สามารถเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ใช้งานต่อไป

4) สื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

คอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดในปัจจุบันมีความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลกับเครื่องอื่นได้ ซึ่งอาจกระทำโดยผ่านสายสัญญาณหรือแบบไร้สายก็ได้ ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆมีประโยชน์กับผู้ใช้ และสามารถทำได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

3.1.3 องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี(personal computer:pc) ประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ เช่น จอภาพ ตัวเครื่อง คีย์บอร์ด เมาส์ ลำโพง และไมโครโฟน สำหรับตัวเครื่องนั้นภายในจะประกอบไปด้วย แผงวงจรหลักและอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายชนิด ซึ่งถ้าเราจัดอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดตามหน้าที่การทำงานจะได้ 5 หน่วย คือ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยส่งออก และหน่วยเก็บข้อมูล โดยที่แต่ละหน่วยมีหน้าที่หลักดังนี้

1. หน่วยรับเข้า (input unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกเข้ามายังหน่วยความจำเพื่อรอการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลกลางต่อไป อุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และไมโครโฟน


หน่วยรับเข้า (input unit)

2. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (central processing unit) หน่วยประมวลผลกลางซึ่งติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่ยึดติดอยู่ภายในตัวเครื่อง ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน เปรียบเทียบ คิดคำนวณหรือประมวลผลข้อมูล โดยทำงานตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำ


ซีพียู (CPU)

3. หน่วยความจำหลัก (main memory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งไว้เพื่อรอการประมวลผลแบ่งได้เป็นสองชนิดคือ หน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้ (non-volatile memory)ซึ่งหน่วยความจำนี้จะสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง และอีกชนิดหนึ่งคือหน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้(volatile memory) เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะหายไป


หน่วยความจำหลัก (main memory)

4. หน่วยส่งออก (output unit) ทำหน้าที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลออกมาแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ และลำโพง


หน่วยส่งออก (output unit)

5. หน่วยเก็บข้อมูล (storage unit) ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์นำข้อมูลและโปรแกรมเหล่านี้กลับมาใช้งานได้อีกหลักจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และหน่วยความจำแบบแฟลช


หน่วยเก็บข้อมูล (storage unit)

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*