แบบทดสอบก่อนเรียน 1

แบบทดสอบหน่วยที่ 1

1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*