แหล่งเรียนรู้

บรรณานุกรม

  • ผศ. ดร.อำนวย เดชชัยศรี และคณะ. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช , 2551.
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค, 2556.
  • อำนวย เดชชัยศรี และคณะ. (มปป.). เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
    กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช
  • อารียา ศรีประเสริฐและคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติม

Facebook Comments