แบบทดสอบหลังเรียน

1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

Facebook Comments