หน่วยที่ 1

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร
  2. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  2. อธิบายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  3. อธิบายผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
Facebook Comments