หน่วยที่ 2

  1. ความหมายของข้อมูล
  2. ความหมายของสารสนเทศ
  3. ชนิดของข้อมูล
  4. การจัดการสารสนเทศ
  5. ระดับของสารสนเทศ

  1. อธิบายความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และการประมวลผลสารสนเทศ
  2. อธิบายชนิดข้อมูลตามแหล่งที่มาและรูปแบบการแทนข้อมูล
  3. อธิบายส่วนประกอบของการจัดการสารสนเทศพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
Facebook Comments