หน่วยที่ 3

 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
 2. ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์
 3. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 4. การแทนข้อมูล
 5. หน่วยรับเข้าข้อมูล
 6. หน่วยประมวลผลกลาง
 7. หน่วยความจำ
 8. หน่วยส่งออก
 9. หน่วยเก็บข้อมูล

 1. อธิบายองค์ประกอบหลัก และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์
 2. เข้าใจวิธีการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และการแปลงค่าระหว่างเลขฐานสองกับเลขฐานสิบ
 3. อธิบายชนิดของอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
 4. อธิบายความแตกต่างและการทำงานของหน่วยความจำและหน่วยเก็บข้อมูล
 5. อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง รวมถึงความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ
 6. รู้จักอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆที่อาจทำหน้าที่ได้ทั้งรับและส่งออก
 7. รู้จักวิธีทำความสะอาด และดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Facebook Comments